Stimuleringsmidler

Stimuleringsmidler

Byrådsavdeling for barn og utdanning (BOU) i Oslo kommune vil i 2007 fordele kr 90 000 til bydeler som tar i bruk Mangfoldsspeilet.

Midlene kan brukes til

- interne seminarer knyttet til arbeidet med Mangfoldsspeilet

- informasjon om hvordan benchmarkingsverktøyet brukes

- forberedelse og gjennomføring av interne dialogseminar

Samarbeid med og bruk av eksterne innledere på seminarer og i planlegging av tiltak

- innvandrerorganisasjoner og ressursmiljøer

- forskere

- kommunale mangfoldsprosjekter

- studiebesøk

- planlegging og gjennomføring av tiltak

Stimuleringsmidlene fordeles etter søknad, i henhold til framdriftsplan avtalt på samarbeidsmøte mellom bydelen og byrådsavdelingen.

Det er også satt av stimuleringsmidler til skoler og voksenopplæringssentra som tar i bruk Mangfoldsspeilet.

Kontaktperson i BOU:

Toralv Moe
Epost: toralv.moe@radhuset.oslo.kommune.no
Tlf: 23 46 15 08