Profil

MangfoldsprofilEtter at alle ansatte har svart på utsagnsskjema er det en enkel sak å regne ut mangfoldsprofilen til din arbeidsplass.

Mangfoldsprofilen gir en pekepinn på hvor din virksomhet står når det gjelder brukertilpasning av tjenester og service overfor en mangfoldig brukergruppe. MiA regner ut mangfoldsprofilen for din virksomhet, og vi foretar en kvalitativt og kvantitativt vurdering.

Mangfoldsprofilen skal brukes som utgangspunkt for diskusjonen i neste fase av prosessen - dialogseminaret. Etter at MiA har levert en kort rapport over profilen skal prosjektgruppen i forberedelsene til dialogseminaret studere resultatene og bestemme seg for hvordan man vil legge opp dialogseminaret. Her kan MiA også bistå om ønskelig. Før dialogseminaret skal prosjektgruppen (evt. sammen med MiA) forberede presentasjon av resultatene for alle ansatte og ha valgt ut temaer for gruppearbeid til seminaret.