Tiltak

Tiltak og gjennomføringTiltakene som de ansatte og ledelsen kom fram til under dialogseminaret må følges opp av prosjektgruppen og ledelsen. Hvis tiltakene er i samsvar med ledelsens prioriteringer bør de legges inn i virksomhetens handlingsplan, slik at ledelsen påtar seg sin del av ansvaret for at den investerte tiden i gjennomføringen av dette verktøyet bærer frukter.

Noen av stikkordene for vellykket gjennomføring av tiltakene er ansvar, ledelse, forpliktelser og klare retningslinjer og prosedyrer for brukerservice. Det er også viktig med medarbeiderkompetanse, kursing og en periodemessig gjennomgang av kommunikasjonsferdigheter og tilrettelegging av informasjon.

Tiltakene som alle medarbeiderne i virksomheten sammen har kommet fram til vil etter all sannsynlighet rette seg inn mot noen av disse faktorene. Hvorvidt man lykkes med å gjennomføre tiltakene vil på dette stadiet vil avhenge av prosjektgruppens og ledelsens initiativ, forpliktelse og ansvar for den videre oppfølgingen. Her kan også MiA sammen med andre kompetansepersoner bidra med faglig påfyll.

Husk til slutt at det i Mangfoldsspeilet er lagt til en hel del forslag til tiltak som vi har samlet av gode erfaringer i hele landet. I tillegg har IMDi utviklet en verktøykasse som gir oversikt over mange gode tiltak i arbeidet med brukertilpasning og utvikling av likeverdige tjenester.