Profil

MangfoldsprofilEtter at alle ansatte har svart på utsagnsskjema regner MiA ut skolens/barnehagens mangfoldsprofil, som dere får både i som en kvalitativt og kvantitativt vurdering.

Mangfoldsprofilen gir en pekepinn på hvor skolen/barnehagen deres står når det gjelder tilpasset undervisning til en mangfoldig elevgruppe.

Mangfoldsprofilen skal brukes som utgangspunkt for diskusjonen i neste fase av prosessen - dialogseminaret. Etter at MiA har levert en kort rapport over profilen skal prosjektgruppen i forberedelsene til dialogseminaret studere resultatene og bestemme seg for hvordan man vil legge opp dialogseminaret. Her kan MiA også bistå om ønskelig. Før dialogseminaret skal prosjektgruppen (evt. sammen med MiA) forberede presentasjon av resultatene for alle ansatte og ha valgt ut temaer for gruppearbeid under seminaret.